Nota prawna

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.COPOZATORZE.PL

Rozpoczęcie korzystania z portalu internetowego Co po zatorze?, zwanego dalej „Portalem” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania wskazane w niniejszych warunkach. Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania z Portalu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami korzystania z Portalu.

I. Postanowienia ogólne

1. Portal udostępniany jest przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3A lok 1-2, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204939, NIP: 954-21-39-638, zwane dalej „PTK”.

2. Niniejsze zasady określają warunki korzystania z Portalu.

II. Prawa własności intelektualnej

1. Treść stron internetowych oraz materiałów prezentowanych w Portalu jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).

2. Żadna część Portalu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody PTK. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

3. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia indywidualizujące w tym graficzne umieszczone w Portalu stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

III. Zasady korzystania z Portalu.

1. Treści zawarte w Portalu mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być uznawane za jakiekolwiek konsultacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone w Portalu nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez PTK.

3. Informacje zamieszczone w Portalu mogą być zmieniane bez uprzedzenia w każdym czasie.

4. Przesyłając materiał do Portalu np. pocztą elektroniczną lub poprzez Portal, Użytkownik zapewni
i potwierdza, że:

a) materiał nie będzie zawierał żadnych treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji;

b) materiał nie będzie zawierał wirusów,

c) jest właścicielem materiału lub posiada nieograniczone prawo przekazania PTK takiego materiału, a PTK może opublikować materiał bezpłatnie lub może włączyć taki materiał lub koncepcje w nim zawarte do swoich produktów bez zobowiązań i odpowiedzialności;

d) nie będą podjęte przeciwko PTK żadne działania w związku z przekazanym materiałem i zwolni PTK z odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia podejmie przeciwko PTK działania w związku z przekazanym przez Użytkownika materiałem.

5. PTK nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez Użytkowników Portalu i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. W każdym czasie PTK, według własnego uznania, może usunąć wszelkie treści przekazane przez Użytkowników.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności.

1. Informacje i opinie zawarte w Portalu zostały zebrane lub opracowane przez PTK w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku PTK nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii w Portalu.

2. PTK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Portalu oraz za działania osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Portalu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

3. PTK nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w Portalu. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że PTK rekomenduje taki serwis, czy stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.

4. PTK nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z wykorzystania materiałów zamieszczonych w Portalu ani za treść korespondencji Użytkowników Portalu.

5. PTK nie gwarantuje, że Portal dostępny będzie bez przerw. PTK nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i Portalu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej


V. Prawa PTK

PTK zastrzega sobie prawo do:

a) edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania Portalu w każdym czasie bez podania przyczyny,

b) odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,

c) zablokowania możliwości korzystania z wszystkich lub wybranych usług Portalu.

VI. Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w ramach Portalu usług oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszych warunków oraz zasadami etykiety w sieci Internet (Netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do:

a) nie umieszczania materiałów o charakterze pornograficznym lub wulgarnym, a także materiałów lub treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. lub propagujących przemoc,

b) nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na funkcjonowanie Portalu,

c) nie zamieszczania materiałów reklamowych.

VII. Ochrona prywatności.

Osoby korzystające z Portalu pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zadecydują inaczej.


VIII. Informacje o plikach "Cookies".

1. Portal w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego Użytkowników korzysta z plików „Cookies”.

2. Pliki Cookies są niewielkimi informacjami zapisanymi przez serwer na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Cookies nie mogą zostać odczytane tylko przez serwer internetowy PTK.

3. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są pliki Cookies lub w ogóle do uniemożliwienia przesyłania plików Cookies.

4. Wyłączenie plików Cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania z Portalu, ale może spowodować utrudnienia w korzystaniu.

5. Pliki Cookies są stosowane w szczególności do przechowywania hasła dostępu Użytkownika do określonej strony internetowej, tak by nie trzeba było ponownie wprowadzać tej informacji przy każdorazowym korzystaniu z tej strony.

IX. Postanowienia końcowe

1. PTK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Portalu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.